សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការយកវត្ថុវិភាគសំណាកចំពោះអ្នកធ្វេីដំណេីរចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀង

 

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម:

1- ក្រុងស្វាយរៀង ០៨៨ ៤៧៧ ៧៧៦៥
2-ស្រុករមាសហែក ០១២ ៣១៨ ៥៥០
3-ស្រុកស្វាយជ្រំ ០៩៧ ៧៨១ ៦៤០៣
4-ក្រុងបាវិត ០៨៨ ៦៣៤ ២៧០០
5-ស្រុកស្វាយទាប ០១២៩៣៣ ២៨៤
6-ស្រុកកំពង់រោទិ៏ ០៩៦ ៥៤៤ ៤៦៧២
7-ស្រុករំដួល ០៩២ ៦១៩ ៩៩៧
8-ស្រុកចន្រ្ទា ០៩៧ ៥៤២ ៩៧៩៨

(ប្រភពរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង)