រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមធ្វេីការណែនាំ​ ស្តីពីការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹង និងផ្អាកការជួបជុំរយៈពេល១៤ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀង