រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនក្នុងការសាកសួ​រព័ត៌មានក្នុងករណីសង្ស័យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងខេត្ត