យើងចូលរួមប្រើ QR cod ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគកូវីត19