ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្ហាញចំណុច នៃទណ្ឌកម្មចំពោះការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩