បើកទំព័រថ្មី បើកចរាចរណ៍ជាសាធារណៈ ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចេញចូលដោយសេរី លើស្ពានកោះពស់ សម្រាប់សាធារណៈជនទស្សនា លេងកំសាន្ដ និងសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទេសចរណ៍ ក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុ ។