សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​កម្មវិធី​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​វិញ្ញាសារ​សម្រាប់​ប្រឡង និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​៖ កម្មវិធី​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​វិញ្ញាសារ​សម្រាប់​ប្រឡង និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​។​